Betingelser

Fortrolighed:

Begge parter forpligter sig til at holde oplysninger, som erhverves under samarbejdet, fortrolige. Denne pligt gælder også efter

samarbejdets ophør. Oplysninger fra samarbejdet kan, efter nærmere aftale imellem parterne, fritages for fortrolighed.

 

Betalingsbetingelser:

Automation People ApS fakturerer med en betalingsfrist på 8 dage efter fakturaens udstedelse. 

Fakturaen for opstarten vil blive sendt efter denne aftale er skrevet under.

Alle priser er eksklusiv moms, undtagen software i US priser.

Klaviyo, Infusionsoft, Keap, Activecampaign eller Simplero betales separat via Creditcard 

 

Erstatningsansvar:

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Automation People ApS er ikke ansvarlig for [ Kunden] , eller evt. tredjemands ændringer på Infusionsoft kontoen. 

Automation People ApS er i intet tilfælde ansvarlig for tab af nogen art som følge af forsinkelse af levering af ydelserne omfattet af denne aftale. Parterne kan dog ikke gøres erstatningsansvarlige for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Automation People ApS erstatningsansvar er maksimeret til de seneste 1 måneders betalinger fra [[ Kunden ] til Automation People ApS .

 

Opsigelse:

Kundens ] har til enhver tid mulighed for at opsige samarbejdet. 

Aftalerne har en fastsat periode på minimum 3 måneder efter aftalens start.

I denne 3 måneders prøveperiode kan [ Kunden]  opsige aftalen med 0 dages varsel, dog er Automation People ApS sikret honorar for alle 3 måneders prøveperiode. Senest 14 dage inden denne 3 måneders prøveperiodes afslutning, inviterer Automation People ApS til et statusmøde, hvor de samlede resultater for samarbejdet bliver gennemgået. (Der laves månedlige status møder)

I tilfælde af, at [ Kunden ] ikke vælger at opsige aftalen i denne 3 måneder prøveperiode, overgår aftalen til en løbende aftale med en opsigelsesperiode på 3 måneder.

Kunden ] har til enhver tid ret til at kræve, at Automation People ApS stopper sit arbejde på Kundens app. og inden for 10 arbejdsdage overleverer kontoen forsvarligt til [ Kunden ].

 

Markedsføring:

Automation People ApS har ret til at benytte [ Kundens ]og dermed deres logoer som reference i Automation People ApS markedsføring.

Immaterielle rettigheder og software licensbetingelser:

Vi kan i vores håndtering af jeres konto benytte og udvikle software og scripts til at optimere jeres konto. Alle rettigheder, herunder ejendomsret til ophavsrettigheder, til software og scripts benyttet eller udviklet af Automation People ApS tilhører Automation People ApS, herunder også eventuelle tilretninger, opdateringer, ændringer, mv. heraf (herefter ”Softwaren”). Alle rettigheder, herunder ejendomsret til immaterielle rettigheder, til øvrige arbejdsresultater samt til Automation People ApS koncepter, rutiner, metoder, fremgangsmåder, procedurer, processer, almindelige rådgivnings- og softwareudviklingsværktøjer, der er udviklet, anskaffet eller stillet til rådighed af Automation People ApS, som [ Kunden ] får adgang til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale, uanset om forannævnte er udviklet eller anskaffet før eller i forbindelse med udførelsen af ydelserne for [ Kunden ] , tilhører Automation People ApS eller tredjemand.

 

Kunden ]erhverver alene en brugsretten til Softwaren, herunder eventuelle opdateringer, tilretninger, vedligeholdelsesarbejde og lignende. Brugsretten er tidsbegrænset og kan alene udøves så længe denne aftale er i kraft.

Brugsretten medfører ingen ret til at videreudvikle og ændre Softwaren, medmindre Automation People ApS samtykker hertil.